motorsearchdl

دانلود فایل

سمینار بررسی عوامل موثر بر كاهش انگیزه پرسنل ایران خودرو (مدیریت)

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdocx
تعداد صفحات79
حجم فایل136 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

سمینار بررسی عوامل موثر  بر كاهش انگیزه پرسنل ایران خودرو

بیان مسئله

هر یك از سازمان های اجتماعی، هدفها و خدمات و كاركردهایی دارند كه بدین وسیله اجتماع بشری را به چرخش در می‌آورند. هدف اصلی هر سازمان، كسب سود و به حداكثر رساندن آن است. و این كار باید با اثر بخشی توام باشد. هدف اصلی تر در سازمانها در زمینه اثر بخشی فعالیتهای رفاهی جامع، از جمله تامین نیازها و خدمات رسانی به مردم و عدالت اجتماعی است.

یكی از مسئولیتهای هر نهاد اجتماعی میل به اهدافی است كه علت وجودی هر نهاد را شكل می‌دهد. تحقق اهداف سازمان در گرو همكاریو هماهنگی تمامی‌عوامل است كه تعامل نظام مند آنها با یكدیگر بوجود سازمان معنا می‌بخشد.

نیروی انسانی، بزرگترین سرمایه هر سازمان و هر كشوری می‌باشد و عامل اصلی موفقیت و پیشرفت است. اغلب گفته می‌شود كه كارمند خوشحال یك كامند كارا است و یك كارمند خوشحال بایستی با شغلش ارضاء شود. نیروی انسانی به اسكلت سازمانی روح می‌بخشد و چرخه آن را به حركت در می‌آورد و تعیین میكند كه فرایند كل مجموعه چگونه جهت بگیرد.

در این میان، نقش یك عامل برجسته از سایر عوامل و آن نیروی انسانی در تمام سطح سازمان است كه باید به آن بعنوان یك عامل ذی شعور و دارای نیازهای مادی و معنوی اهداف فردی، توقعات گروهی بین از سایر عوامل توجه شود. از آنجا كه كارایی نیروی انسانی همیشه براساس محاسبات اقتصادی قابل پیش بینی نیست و عوامل متعدد دیگری كه برخواسته از نیازهای برتر انسان در ابعاد اجتماعی و خودیابی است، در این زمینه موثر است. لذا ازمیان پدیده ها و عوامل موثر ی كه بر بازده شغلی و سطح كارایی فرد در سازمان تاثیر گذار است، انگیزه شغلی را انتخاب نموده ایم كه اهمیت و حساسیت خاصی دارد. چرا كه اگر در سازمان، انگیزه و رضایت شغلی انسان مقدم بر هدفهای دیگر نباشد آن سازمان محكوم به نابودی است.

انگیزه تاثیر متقابل روی فردو سازمان دارد. از یكطرف، فرد همراه با خواسته ها و آرزوهایی به سازمان می‌پیوندد و هماهنگی و همسویی این دو در فرد ایجاد انگیزه می‌نماید و این انگیزه شغلی خود باعث نوآوری و خلاقیت در كار و افزایش تعهد و بازده فردی می‌شود. و از طرف دیگر طی فرایند كسب انگیزه كاری افراد، سازمان دارای پویایی گشته و به اهداف خود نزدیك می‌شود.

یكی از متغیرهای بسیار مهمی‌كه بر انگیزش كاركنان اثر گذار است. سبك مدیریت و رهبری سازمانی است كه آن خود نیز به نوعی، متجلی دیدگاه مدیر نسبت به انسان و كار می‌باشد، اگر این سبك مناسب و به مقتضای شرایط انتخاب شده باشد می‌تواند بر انگیزنده انگیزش در سازمان باشد و آن نیز می‌تواند سبب هم سویی اهداف كاركنان با اهداف سازمان شده و در نهایت منجر به موفقیت سازمان گردد.

در حقیقت توفیق در امر مدیریت در گرو شناخت صحیح از منابع انسانی و برقراری روابط مناسب با  آنها و ترغیب آنان به كوششی در جهت دستیابی به اهداف سازمانها است.

مواردی كه تقویت كننده روحیه و انگیزه و علاقمندی كاركنان به كار و محیط كاری باشند مانند ایجاد امنیت شغلی،تامین زندگی در زمان، دوران پیری و از كار افتادگی، رضایت از شغل و موارد مشابه دیگر.

نیازهای انسان ریشه انگیزه را به وجود می‌آورد. وقتی نیازهای كارمند در محیط مشخص شد بصورت خواست ظاهر می‌شود. و وقتی نیاز به خواست تبدیل شد ایجاد انگیزش می‌كند.

فرضیات پژوهش

بر موضوع تحقیق می‌توان فرضیاتی به شرح ذیل ارائه داد كه دربرگیرنده عوامل موثر در كاهش انگیزه پرسنل می‌شود:

 1. آیا عدم اعتماد مدیر به كاركنان در انجام امور موجب كاهش انگیزه كاركنان می‌شود؟

 2. آیا سبك نامناسب رهبری مدیر سبب كاهش انگیزه كاركنان می‌شود؟

 3. آیا نامناسب بودن شرایط و محیط كاری در كاهش انگیزه كاركنان موثر است؟

 4. آیا عدم توجه مدیران به مشاركت گروهی كاركنان در كار باعث كاهش انگیزه كاركنان می‌شود؟

 5. آیا بی تفاوتی مدیریت نسبت به عملكرد مثبت كاركنان باعث كاهش انگیزه می‌شود.

فهرست مطالب

فصل اول – مقدمه پژوهش.... 8

مقدمه. 9

بیان مسئله. 9

اهمیت و ضرورت تحقیق: 10

فرضیات پژوهش.... 12

اهداف تحقیق.. 12

متغیرهای تحقیق.. 13

تعریف اصطلاحات... 13

تعریف... 13

فصل دوم- بررسی پیشینه پژوهشی.. 15

الف: بررسی تئوری ها و پژوهش های گذشته. 15

ب: اتسنتاج كلی در ارتباط با مسئله پژوهشی.. 15

پ: خلاصه چگونگی حل مسئله پژوهشی.. 15

اصطلاحات و مفاهیم.. 16

مفهوم انگیزش.... 16

ماهیت انگیزش: 17

اهمیت انگیزش.... 17

«ریشه یابی علل مشكلات عدم وجود انگیزش صحیح نیروی كار». 17

عدم تامین انتظارات كاری مدیریت از سوی زیردستان.. 21

سبك نامناسب رهبری مدیر. 23

عدم انطباق اهداف كاركنان با اهداف مدیریت... 26

الف- میزان مشاركت كاركنان در تصمیم گیریها 27

ب- درجه رضایت شغلی كاركنان.. 27

ج- میزان واگذاری مسئولیتها 28

ه- میزان انگیزه و تمایل واقعی پرسنل.. 28

و- سهیم شدن كاركنان در مالكیت و سود شركت... 28

د- مساله امنیت شغلی.. 29

فقدان آموزش موثر نیروی انسانی.. 30

اثربخشی پایین مدیریت... 31

ت- طیف زمانی برنامه ریزی شركت...

عدم اعتماد مدیریت به كاركنان..

انگیزه را این گونه تعریف می كند:

تحولات تاریخی انگیزش:

مدل سنتی:

مدل روابط انسانی:

تئوریهای انگیزش:

تئوری محتوایی..

تئوری سلسله مراتب نیازها

تئوری نیازهای بالفعل مورای..

تئوری بهداشت –انگیزش....

نظریه ای – آر – جی..

نظریه های فر آیندی انگیزش....

نظریه انتظار

احتمال یا انتظار وسیله و ارزش یا اهمیت...

تئوری برابری..

پاداش مادی و پول..

انگیزش از طریق طراحی شغل..

طراحی شغل.. 32

غنای شغلی..

گسترش شغلی..

گردش شغلی..

الگوی ویژگیهای شغلی.. 32

مهندسی شغل..

شناور ساختن ساعات كار

مزایای ساعات كار شناور 32

زیانهای ساعات كار شناور

اشتراك مساعی..

انگیزش برای یاری دادن..

پذیرش مسئولیت... 32

فرهنگ سازمانی..

نظام شایسته سالاری..

رضایت شغلی..

الگوی اقتضایی انگیزش.... 32

مروری بر تحقیقات انجام شده در ایران.. 30

فصل 3- روش تحقیق.. 63

جامعه آماری.. 63

نمونه و روش نمونه گیری.. 63

قلمرو مكانی و زمانی پژوهش.... 63

ابزار و گردآوری اطلاعات... 63

روایی و اعتبار ابزار گردآوری اطلاعات... 63

قلمرو پژوهش.... 63

فصل 4- یافته های پژوهشی.. 65

الف- توصیف و تحلیل داده ها (بر پرسش، هدف یا فرضیه) 65

ب- سایر یافته های پژوهشی.. 65

فصل 5- بحث و تفسیر. 72

نتیجه گیری.. 72

پیشنهادها 72

نتیجه گیری: 73

پیشنهادات... 73

مطرح كردن مسائل و مشكلات سازمان و تبادل اطلاعات... 74

منابع و مآخذ. 79

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ سه شنبه 26 دی 1396 ] [ 4:47 ] [ جمشید راد ]
[ ]

سمینار بررسی سطح سلامت روان در پرسنل شاغل درمانگاه های تهران‎ (روانشناسی و علوم تربیتی)

دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
تعداد صفحات94
حجم فایل125 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

سمینار بررسی سطح سلامت روان در پرسنل شاغل درمانگاه های تهران‎

 

بیان مسئله 

سلامت روانی به نحوه تفکر، احساس و عمل اشخاص بستگی دارد. به طور کلی افرادی که از سلامت روانی برخوردار هستند، نسبت به زندگی نگرش مثبت دارند. آماده برخورد با مشکلات زندگی هستند. در مورد خود و دیگران احساس خوبی دارند. در محیط کار و روابطشان مسئولیت پذیر می باشند. زیرا وقتی از سلامت روانی برخوردار باشیم انتظار بهترین چیزها را در زندگی داریم و آماده برخورد با هر حادثه ای هستیم. ما با آموختن ویژگی های سلامـت روانی بهتر می توانیم به روح و روان متعادل و شاد دست یابیم. سلامت روانی در بسیاری از موارد مانند سلامت جسمی است و باید به آن توجه کافی داشت. سلامت روانی برای خوشبختی انسان ضروری اند. رسیدن به سلامت روانی به هیچ وجه تصادفی نیست، نیل به این هدف با صرف زمان و زحمت محقق می شود. همچنین نباید فراموش کرد که اعتماد به نفس، کلید سلامت روانی است. ( رحیمی نیا ، 1384 )

برای سلامت روان نیز فاکتورهایی وجود دارد که نداشتن این فاکتورها سلامت فرد را به خطر  می اندزد . در جامعه بعضی از مشاغل هستند که فرد باید دارای یک سری توانایی و شرایط خاص باشد که بتواند مسئولیت خود را به نحوه شایسته انجام دهد . کار در درمانگاه ها نیز جز مشاغلی است که نیاز به تقابل فراوانی بین خود و بیماران دارد. آنان باید بیماران را در بهترین شرایط روانی و جسمانی قرار دهند بنابراین برای این امور باید بتوانند شرایط قابل قبولی را در خود حفظ کنند که این امر نیار به اعتماد به نفس و یک سری عواملی است که بعداً به آنها اشاره خواهیم کرد . ( نقش تبریزی ، 1384 )

در كشور ما، پرسنل  درصد قابل توجه ای از شاغلین سیستم بهداشت و درمان را تشكیل می دهند که جزء مشاغل سخت و دارای نوبت کاری است . انجمن ملی ایمنی حرفه ای آمریكا، پرستـاری را در رأس 40 حرفه با شیوع بالای بیماری های مربوط به استرس معرفـی كرده و عقیـده بر این است كه احتمالاً حرفه پرستاری در رأس مشاغل پر استرس، در میان مشاغل بهداشتی قرار دارد.  كـول معتقـد اسـت كـه 93 درصـد پرسنل مرتبـاً تحت تأثیر عوامـل استرس زای محیط كار قرار مـی گیرند كه این مورد مـی تواند سلامت جسمی و روانی آنان را تحت تأثیر قرار دهد . ( همان منبع )

سـلامت شاغلـین به عنوان مهمترین عامل تأثیر گذار بر تولید، در اثر استرس شغلی در معرض خطر قرار می گیرد .احتمال ابتلا به اختلالات روانی خصوصا افسردگی در طول زندگی برای زنان تقریبا 20%  و برای مردان 10% است  یعنی شیوع این اختلالات در زنان دو برابر مردان است . از انجائی که بخش بزرگی از پرسنل را زنان تشکیل می دهند، بنابراین می توان چنین انتظار داشت که این قبیل مشکلات در بین پرسنل زن از شیوع بالایی برخوردار باشد.( ناصری ، 1384 )

پرسنل تنها نقش مراقبت را ایفا نمی كنند بلكه اداره كنندگان وضعیت مراقبتی بیماران نیز می باشند آنان نقش مشاور و راهنمای افراد در موضوعات بهداشتی را ایفا می كنند و یكی ار اعضا گروه بهداشتی هستند كه دانش و مهارتهای حرفه ای لازم را كسب كرده و در انجام وظایف بنیادی خود كه همانا اعتلای سلامتی جامعه، پیشگیری از بیماریها، تامین وحفظ سلامتی كلیه افراد خانواده ها وجامعه است فعالیت میكنند . (اسفندیاری 1381).

در حرفه پرستاری، عوامل استرس زای شغلی متعددی وجود دارند كه از جمله این عوامل می توان به كار در نظام نوبت کاری، باركاری، تعارض با همكـاران، تماس مكرر با رنج و مرگ بیماران، كمبود منابع حمایتی و كمبود وقت برای رسیدگی به مشكلات و نیازهای روحی و عاطفی بیماران و مسئولیت های حرفه ای اشاره کرد به علاوه، سطوح استرس و عوامل استرس زا در پرسنل بخش های مختلف، متفـاوت است كه علت این تفاوت، در شرایـط كـاری و تكـالیف محـوله به پرسنل می باشد ( همان منبع )

در پژوهشی نشان داده شد كه پرسنل مورد بررسی در مراقبت های ویژه دارای سطوح بالاتری از حالت اضطراب در مقایسه با سایر بخش های پرستاری بوده به طوریکه  6/75%  آنان دارای استرس شغلی در حد كم و متوسط بودند (پیامی بوساری1374) .

با توجه به اهمیت سلامت روان پرسنل كه حلقه ای از سیستم ارائه خدمات بهداشتی هستند و ضعف پیشینه مطالعاتی در زمینه بررسی وضعیت سلامت روان پرسنل شاغل در سیستم نوبت کاری ما را بر آن داشت تا با انجام چنین پژوهشی ، اطلاعات کاربردی را در اختیار دست اندرکاران نظام سلامت قرار دهیم تا با استفاده از نتایج آن ضمن بالا بردن کارایی ، از دلزدگی ، فرسودگی و افت عملکرد شغلی در پرسنل جلوگیری بعمل آورند. ( همان منبع )

ابزار پژوهش :

تنها ابزار ما در این پژوهش پرسشنامه GHQ-28 گلدبرگ و هیلر می باشد . این پرسشنامه به منظور شناسایی اختلالات روانی غیر روان پریشی تدوین گردید که به طور وسیعی از ان برای تشخیص اختلالات خفیف روانی و غربال گری اختلالات روانشناختی غیر سایکوتیک در مراکز درمانی و سایر جوامع در موقعیتهای مختلف استفاده می شود . پاسخ آزمودنی به هر یک از پرسشها در یک طیف چهار درجه ای مشخص می شود . فرم 28 ماده ای با استفاده از روش تحلیل عاملی بر روی فرم بلند تدوین گردید . دارای 4 مقیاس می باشد که هر مقیاس حاوی 7 سوال است . مقیاسهای آن عبارتند از

1 ) علائم جسمانی                                             2 ) اضطراب و اختلال خواب

3 ) اختلال در کارکرد اجتماعی                              4 ) افسردگی شدید

فهرست مطالب :

فصل اول

مقدمه                                                                                                  1

بیان مسئله                                                                                              2

اهداف تحقیق                                                                                         5

سوالات تحقیق                                                                                        6

فرضیات تحقیق                                                                                                 6

ضرورت و اهمیت موضوع                                                                          7

متغیرهای تحقیق                                                                                       9

تعاریف عملیاتی                                                                                      11

فصل دوم

مقدمه                                                                                                  12

تعریف سلامت روانی                                                                                15

جایگاه سلامت روان                                                                                 17

ویژگی های سلامت روان                                                                           21     

مولفه  های کلیدی سلامت روان                                                                             23

نگرشها در کار                                                                                        40

نظریات در مورد سلامت روان                                                                     45

دیدگاه مزلو                                                                                           45

دیدگاه روانی اجتماعی و زیستی روانی                                                        47

دیدگاه اریک اریکسون                                                                              47

دیدگاه کارن هورنای                                                                                 48

دیدگاه اریک برن                                                                                     49

دیدگاه هری استاک سالیوان                                                                         51

دیدگاه اریک فروم                                                                                   52

رویکرد روانشناختی                                                                                  55

دیدگاه کنراد لورنز                                                                                   55

دیدگاه مک دوگال                                                                                   55

دیدگاه اسکینر                                                                                         57

رویکرد روانکاوی                                                                                    58

دیدگاه فروید                                                                                          58

دیدگاه یونگ                                                                                          59

دیدگاه صفات موری                                                                                 61

دیدگاه انسانگرایانه                                                                                   63

نظریه هماهنگی جهت بالا برنده انگیزه در کار                                                   66

پژوهشهای انجام شده                                                                                68

فصل سوم

جامعه آماری                                                                                          70

نمونه و روش نمونه گیری                                                                           70

ابزار پژوهش                                                                                          70

ضریب اعتبار پرسشنامه                                                                                       71

روش جمع آوری داده ها                                                                           72

روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                                       72

فصل چهارم

تحلیل توصیفی                                                                                        73

تحلیل استنباطی                                                                                       75

فصل پنجم

خلاصه فصول                                                                                        79

نتایج                                                                                                    80

محدودیت ها                                                                                          82

پیشنهادات                                                                                             82

منابع                                                                                                    83

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ سه شنبه 26 دی 1396 ] [ 4:46 ] [ جمشید راد ]
[ ]

سمینار رابطه میان باورهای مذهبی با بهزیستی روانشناختی و افسردگی (روانشناسی و علوم تربیتی)

دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
تعداد صفحات97
حجم فایل205 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

سمینار رابطه میان باورهای مذهبی با بهزیستی روانشناختی و افسردگی

سمینار  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی دانشگاه ازاد نگارش بهار 1395

خلاصه فصل

در مروری بر فصل دو مشاهده می شود. مساله سالمندی جمعیت جهان و از جمله ایران كه به دلایل مهمی از جمله؛ كاهش مرگ و میر ناشی از پیشرفت پزشكی، بهداشت، آموزش و پرورش و در نتیجه افزایش نرخ امید به زندگی و طول عمر در سطح جهانی مطرح شده، پدیده نسبتا نوینی است. از آنجا كه این پدیده در كلیه جنبه های زندگی جوامع بشری، از جمله در طیف گسترده ای از ساختارهای سنتی، ارزش ها و هنجارها، و ایجاد سازمان های اجتماعی تحولات قابل ملاحظه ای به وجود می آورد. لذا مقابله با چالش های فرا راه این پدیده و استفاده از تدابیر مناسب در جهت ارتقاء وضعیت جسمی، روحی و اجتماعی سالمندان از اهمیت والایی برخوردار بوده و در دستور كار جامعه بین المللی قرار گرفته است.

تحقیقات نشان می دهد، سالمندان از مشكلات خاصی رنج می برند، یكی از مشكلات عمده ای كه سالمندان و خانواده آنان را تهدید می كند، اختلالات روانی و به ویژه افسردگی است. براساس یافته های پژوهش حدود 15-10 درصد سالمندان دچار اختلال روانی افسردگی هستند. بیماری روانی در بین سالمندان بیش از گروههای سنی دیگر گزارش شده است با این وجود متاسفانه، بسیاری از سالمندان به درمان روانپزشكی علاقه ای نشان نمی دهند، درمانی كه می تواند بیماری آنها را محاسبه و یا علائم بیماریشان را نفیف و سطح كاركرد آنها را به حالت اول بازگرداند. نتیجه اینكه اگرچه نزدیك به 25 درصد اشخاص سالمند دارای علائم بیماریهای روانی هستند لیكن تنها 4 درصد از آنها به مراكز  سلامت روانی مراجعه می نمایند،‌و تنها 2 درصد بیماران روانی در مطب خصوصی و بیمارستان را افراد سالمند تشكیل می دهند.

از طرف دیگر با توجه به رشد روزافزون افراد سالمند و شیوع اختلالات روانی و به ویژه افسردگی در بین آنان و كمبود متخصصین سالمندی و خدمات ویژه به آنها، لزوم توجه به منابع درونی نظیر باورهای اعتقادی و روشهای مقابله مذهبی با شرایط سالمندی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به نظری می رسد اعتقادات و عملكردهای مذهبی در دوره سالمندی نقش مهمی را در پر كردن فضای خالی زندگی، معنی دهی به حیات و غلبه بر احساس پوجی و تنهایی و مواجه با نزدیكی مرگ دارد.

پژوهشهای متعدد نشان می دهند بین نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی رابطه مثبت وجود دارد. همچنین تحقیقات نشان می دهند بین نگرش مذهبی با افسردگی رابطه معكوس دارد. تحقیقات زیادی نشان داده اند بین نگرش مذهبی به ویژه نگرش مذهب درونی با بهزیستی روانشناختی در سالمندان رابطه مثبتی وجود دارد. همچنین تحقیقات نشان می دهند بین اعتقادادت مذهبی سالمندان با افسردگی آنان رابطه منفی وجود دارد.

پژوهشهای انجام شده در ایران پیرامون ارتباط مذهب با بهزیستی روانشناختی و افسردگی سالمندان بسیار كم می باشد و چند پژوهش كه تاكنون نیز انجام شده نگرش مذهبی را از دومورد مطالعه قرار نداده اند، لذا هم ضرورت مطالعات متعدد در این زمینه به وضوح مشاهده می شود و هم توجه به ابعاد مذهب فرد و تاثیر آن بر بهزیستی روانشناختی ضرورت دارد.

روش پژوهش

مطالعه از نوع مطالعات پس رویدادی و همبستگی است كه با روش نمونه گیری تصادفی و خوشه ای تعداد 230 نفر از افراد سالمند در مراكز سالمندی تحت پوشش بهزیستی و مكانهای عمومی (مسجد , پارك)كه محل تجمع سالمندان غیر است از دوجنس زن و مرد انتخاب و آزمونهای سلامت عمومی GHQ و افسردگی بك "BDI" و آزمون نگرش سنج مذهبی (آلپورتEIR) و آزمون معاینه بالینی مختصر روانی (MMSE) به همراه فرم مشخصات تكمیل و سپس از ان داده های مربوطه جمع آوری و پس از نمره گذاری با استفاده ار آزمونهای آماری همبستگی پیرسون،T و واریانس ارزیابی مشترك[1] و نتایج مورد تجربه و تحلیل قرار گرفت.[1]- covariate

اهداف پژوهش

پژوهش حاضر به منظور پیگیری اهداف زیر طرح ریزی شده است.

1- اهداف كلی

 بررسی نقش باورهای مذهبی در بهزیستی روانشناختی و افسردگی سالمندان   و غیر.

2- اهداف اختصاصی

1- بررسی رابطه میان باورهای مذهبی با بهزیستی روانشناختی و افسردگی سالمندان 

2- بررسی رابطه میان باورهای مذهبی با بهزیستی روانشناختی و افسردگی سالمندان 

3- مقایسه میان رابطه باورهای مذهبی با بهزیستی روانشناختی و افسردگی سالمندان

3- اهداف فرعی

الف: بررسی بهزیستی روانشناختی و افسردگی سالمندان 

ب: بررسی بهزیستی روانشناختی و افسردگی سالمندان  

ج: مقایسه بهزیستی روانشناختی و افسردگی سالمندان 

د:مقایسه جهت گیری مذهبی زنان و مردان سالمند

هـ : مقایسه بهزیستی روانشناختی زنان و مردان سالمند

و: مقایسه افسردگی زنان و مردان سالمند

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

 

فصل 1-   کلیات پژوهش.... 8

1-1-    مقدمه, بیان مساله. 9

1-2-    اهداف پژوهش.... 10

1-3-    پرسشها و فرضیه های پژوهش.... 11

1-4-    متغیرهای پژوهش.... 11

1-5-    چارچوب نظری تحقیق.. 11

1-6-    تعاریف نظری و عملیاتی متغییرها 19

فصل 2-   پیشینه پژوهش.... 23

2-1-    سالمند......... 24

2-2-    همه گیر شناسی.. 24

2-3-    تعریف سالمندی.. 24

2-4-    سلامت روان.. 26

2-5-    تعریف سلامت روان.. 26

2-6-    بهزیستی روانشناختی.. 28

2-7-    مولفه های تشکیل دهنده سازه بهزیستی روانی.. 30

2-7-1-     خودمختاری   30

2-7-2-     رشد فردی   31

2-7-3-     تسلط بر محیط... 31

2-7-4-     هدفمندی در زندگی.. 32

2-7-5-     روابط مثبت با دیگران.. 33

2-7-6-     پذیرش خود  33

2-8-    بهزیستی روانشناختی سالمندان.. 34

2-9-    افسردگی  35

2-10-  تعریف افسردگی.. 36

2-11-  شناخت افسردگی.. 37

2-12-  طبقه بندی افسردگی: 38

2-13-  تاریخچه افسردگی.. 39

2-14-  انواع اختلال افسردگی.. 40

2-15-  نشانه های افسردگی.. 42

2-16-  اثرات افسردگی.. 46

2-17-  اختلال افسرده خویی.. 49

2-18-  دیدگاههای مختلف درباره افسردگی.. 51

2-18-1-   دیدگاه روان تحلیل گری.. 51

2-18-2-   دیدگاه شناختی.. 52

2-18-3-   دیدگاه رفتارگرایی.. 53

2-18-4-   نظریه درمانگری آموخته شده 53

2-18-5-   الگوی اسنادی افسردگی بر چهار فرضیه مقدماتی مبتنی است: 54

2-19-  افسردگی در سنین سالمندی.. 54

2-20-  واژه دین  55

2-21-  تعریف دین از دیدگاه اسلامی.. 56

2-22-  تعریف دین از دیدگاه روانشناختی.. 56

2-23-  فرد دیندار كیست؟ 57

2-24-  نظریه آلپورت... 58

2-25-  تحقیقات انجام شده 59

2-26-  خلاصه فصل.. 65

فصل 3-   روش پژوهش.... 67

3-1-    روش پژوهش.... 68

3-2-    جامعه آماری.. 68

3-3-    حجم نمونه و روش محاسبه آن.. 68

3-4-    نحوه جمع آوری داده ها 68

3-5-    روش تجزیه و تحلیل داده ها 69

3-6-    ابزار اندازه گیری.. 69

فصل 4-   تجزیه و  تحلیل اطلاعات... 74

4-1-    یافته های توصیفی.. 75

4-2-    یافته های استنباطی.. 76

فصل 5-   بحث و نتیجه گیری.. 82

5-1-    نتایج.............. 83

5-2-    كاربرد............ 86

5-3-    محدودیت ها 87

5-4-    پیشنهادات... 87

فهرست جداول

جدول‏4‑1 گروه های نمونه.. 75

جدول‏4‑2  آماره های سن.. 75

جدول‏4‑3  وضعیت تحصیلی.. 75

جدول‏4‑4 وضعیت تأهل.. 76

جدول‏4‑5 آزمون های نرمالیتی.. 77

جدول‏4‑6 آماره های آزمون من و تینی برای دو گروه  و غیر.. 78

جدول‏4‑7 آماره های من و تینی برای دو گروه زنان و مردان.. 80

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ سه شنبه 26 دی 1396 ] [ 4:46 ] [ جمشید راد ]
[ ]

گزارش کارآموزی - تصفیه خانه جدید همدان (گزارش کارآموزی)

دسته بندیگزارش کارآموزی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات193
حجم فایل4.132 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

فهرست مطالب

عنوان                                 صفحه

 

مقدمه                                   1

تصفیه فیزیكی آب                          3

تصفیه شیمیایی آب                         3

شرح مراحل تاسیسات تصفیه وكاریردآنها           4

حذف گازهای همراه آب                       9

مشكلات ناشی ازانحلال گازها درآب                 12

حذف گازهای مزاحم ازآب                    14

روشهای حذف گازها ازآب                    15

بهره برداری ونگهداری وتعمیرات دستگاههای هوادهی    20

فرآیندهای انعقادولخته بندی                    21

كاهش وحذف بارالكتریكی سطحی كلوییدها           22

ته نشینی شیمیایی                          32

فرایند زلال سازی وحوضهای زلال ساز                 36

نگهداری وتعمیرات                          43

ساختمان وروش كلی بهره برداری ازحوضهای ته نشینی وزلال سازمركب بهره گیرنده ازبسترلجن                       56

روش كلی راه اندازی                       59

متوقف ساختن حوض زلال ساز دركوتاه مدت           61

كلیاتی درمورد مكانیزم وبهره برداری ازحوضهای ته نشن زلال ساز مجهز به صفحات مورب                           63

فهرست مطالب

عنوان                                 صفحه

صاف سازی                                 64

بهره برداری ونگهداری صافیهای تند باجریان ثقلی          65

ساختمان صافیهای تند ومتعلقات آن                    66

تنظیم صافی                                68

سیستمهای تنظیم كننده                         70

سرعت صافی سازی                         72

زمان كاركرد صافی                              73

تجهیزات شستشوی تند بانیروی ثقل                    74

صافیهای تند تحت فشار                          75

را ه اندازی وبهره برداری صافیهای تحت فشار               76

نگهداری صافیهای تحت فشار                      78

روشهای سالم سازی                          79

كلر                                   79

اوزون                                    86

روش تهیه اوزون                            87

انواع ژنراتورهای گاز اوزون                      88

ویژگیهای گازورودی به دستگاه تولید اوزون               91

واحدهای تولید                            94

روشهای مختلف اوزناسیون آب                        94

موارد كاربرد اوزون                           95

 

فهرست مطالب

عنوان                                 صفحه

فواید اوزون                                  102

استفاده ازاشعه فرابنفش                           105 

اصول كلی به كارگیری U.V                             108

مراقبت ازبازتاب فرابنفش                             108

موا د شیمیایی نامطلوب درآب آشامیدنی                 109

روش تصفیه                                 112

تصفیه باآب آهك                               114

اكسیداسیون توسط پرمنگنات پتاسیم                     116

هوادهی                                    117

حوضهای ته نشینی                               119

صافیها                                   120

حذف آهن ومنگنزباتبادل یونی                      120

فرایندهای متعارف                            121

فرایندهای ویژه آهن ومنگنز                       123

منابع آلودگی وتاثیرات                        125

روش تصفیه                               126 

ترسیب شیمیایی                              127

ارسنیك                                      129

روش تصفیه                              131

دشواریهای بهره برداری                            132

كروم                                        133

فهرست مطالب

عنوان                                    صفحه

كادمیوم                               134

سرب                               135

جیوه                                  136

كلرورها                               137

روشهای آزمایش درآب                       140

فلوئورها                              142

سولفات وسولفورها                         146

نیتراتها                            147

تاثیرات بهداشتی واستانداردها                    152

خواص مواد فعال سطحی                      160

كاربرد پاك كننده ها                      161

آثار بیولوژیكی پاك كننده ها                  162

آثارزیست محیطی                         163

تشخیص میزان مواد پاك كننده درآب                 165

سموم دفع آفات وعلف كشها                   165

مواد رادیو اكتیو                         166

منابع آلودگی رادیو اكتیویته                  166

سیانور                                169

سخت زدایی بامواد شیمیایی                     171

 

مقدمه:

مجموعه عملیاتی كه به منظور آماده كردن آب برای مصارف مورد نظر اجرامیشود، تصفیه آب ومجموعه تاسیسات وتجهیزاتی كه عملیات تصفیه آب رادربرمی گیرد،تصفیه خانه نامیده میشود. بنابراین برای تهیه آبی مناسب برای شرب ومصارف عمومی شهری یكرشته عملیات در تصفیه خانه آب به مورداجراگذارده میشود تاآب دریافتی از منابع آب را باكیفیتی قابل قبول در چهار چوب استاندارد آب آشامیدنی تحویل نماید.

آب آشامیدنی استاندارد به طور كلی آبی است كه بیرنگ بی بو، وبا طعم مطبوع وگوارا، كه مصرف آن حتی در دراز مدت هم به لحاظ عاری بودن از مواد مضر، ضرری به سلامت مصرف كننده وخسارتی به تجهیزات انتقال،توزیع ومصرف وارد نمی آورد.

عملیاتی كه در تصفیه خانه آب آشامیدنی در رابطه با تصحیح كیفیت آب اجرا میشود،بستگی به كیفیت آب منابعی داردكه برای تامین آب آشامیدنی در نظر گرفته می شود وطرح تاسیسات تصفیه خانه نیز بادرنظر گرفتن این كه آب تصفیه شده برای مصرف شرب ومصارف عمومی شهری به كار برده خواهد شد پیش بینی میشود وتجهیزات وتاسیسات تصفیه خانه نیز براساس طرح مصوب نصب می گردد.

منابع آب كه به منظور تامین آب آشامیدنی ومصارف عمومی به كار گرفته می شوند.شامل:

منابع آبهای سطحی :دریاهاودریاچه ها. بركه ها .رودخانه ها،جویبارها

منابع آبهای زیرزمینی :چاهها،قنوات وچشمه ها،است .چه بسا در بعضی از تاسیسات تصفیه آب ازیك یا چند منبع مختلف آب دریافت وتصفیه شود.به هر حال اقداماتی كه در زمینه تصفیه آب منظور خواهد شد،آب دریافتی از منابع رابه آب آشامیدنی تبدیل خواهد كرد وبه همین جهت مطالعه كیفیت فیزیكی،شیمیایی ومیكروبیولوژیكی منابع مورد نظر تامین آب آشامیدنی ،برای ایجاد یك سیستم تصفیه وتوزیع آب سالم ضرورت پیدا می كند.

1- هدف:  هدف از تهیه این راهنما ارایه روشهای بهره برداری از تاسیسات تصفیه خانه وبالا بردن سطح اطلاعات فنی بهره برداران است كه در تصفیه خانه های آب آشامیدنی فعالیت دارند.نظر به اینكه معیارهای تهیه شده در این دستورالعمل به خاطر تنوع تاسیسات به صورتی است كه دربرگیرنده نكات عمومی ومشترك است وباید به صورت   راهنمای كلی بتواند مورد استفاده متخصصان در رده های مختلف قرار گیرد، لازم است كه در هرتصفیه خانه متخصصان امر به توجه به خطوط كلی ارایه شده دراین مجموع ودستورالعمل های طراح وسازنده تجهیزات تصفیه خانه.دستورالعمل های اجرایی مناسبی را كه برای كاركنان بهر ه برداری ونگهداری قابل استفاده باشد،تهیه وبه‌آنان ابلاغ وبراساس برنامه ریزی مناسب برحسن اجرای كارها نظاره كنند.

2- دامنه كاربرد: این دستورالعمل شامل كلیه تاسیساتی است كه در تصفیه آب آشامیدنی مورد استفاده قرار میگیرند.از آنجا كه مسایل آبگیری ودفع لجن از مسایلی است كه در تصفیه خانه های فاضلاب نیز مطرح است، لذا بحث دراین زمینه در بخش بهره برداری ونگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب پیگیری خواهد شد.

3- فرآیندهای تصفیه آب: از نظر كلی تصفیه خانه آب آشامیدنی شامل گروهی از واحدها وتجهیزات زیر خواهند بود كه براساس بررسی كیفیت آب كه قبلا انجام شده،ممكن است به كار گرفته شوند.

تصفیه فیزیكی آب: هرگونه تصفیه ای كه در آن به وسیله روشهای فیزیكی عوامل آلودگی از آب حذف شوند،تصفیه فیزیكی آب نامیده میشود. از جمله دانه گیری ، زلال سازی،صاف سازی واستفاده از اشعه ماورای بنفش در سالم سازی آب را می توان نام برد.

 تصفیه شیمیایی آب:

هرگونه تصفیه ای كه در ان به كمك مواد شیمیایی عوامل آلودگی از آب حذف شوند، تصفیه شیمیایی آب نامیده می شود. انعقاد سختی زدایی،كلرزنی و.. نمونه ای از تصفیه شیمیایی است.

 سالم سازی آب : هرگونه روش فیزیكی ویا شیمیایی كه موجب حذف عوامل بیولوژیكی بیماریزا از آب گردد،روش سالم سازی نامیده می شود،صاف سازی ،كلرزنی ،استفاده از اشعه ماورای بنفش و ازاین گروه است.

شرح مراحل ،تاسیسات تصفیه وكاربرد آنها:تجهیزات وتاسیساتی كه برای تامین آب آشامیدنی از منابع آب سطحی وزیرزمینی به كار گرفته میشوند، برحسب نوع منبع متفاوت است ودر عملیات تصفیه در بخشهای ذیل كاربرد دارند:

 • پیش تصفیه
 •  تصفیه اصلی
 •  مواد شیمیایی نامطلوب در آب آشامیدنی
 •  ایجاد تعادل شیمیایی

 پیش تصفیه :

تاسیسات پیش تصفیه برای اجرای یك ویا چند رشته از عملیات زیر كه به منظور بهبود كیفیت آب خام ورودی به تاسیسات تصفیه خانه های اب طرح شده است، پیش بینی می گردد وممكن است در داخل یا خارج از تصفیه خانه قرار داشته باشد.

آشغالگیری وحذف ماسه

الف- آشغالگیری: درآبگیری از آبهای سطحی شاخ وبرگ ویا مواد دیگر شناور به وسیله شبكه های آشغالگیر از آب جدا می شوند.این شبكه ها مواد شناوری راكه همراه اب است، در خود نگاه میدارند ومانع ورود آنها به بخش بعدی تصفیه خانه می شوند آشغالگیرممكن است در محل ورود آب به تصفیه خانه ویا ورود آب به تاسیسات انتقال آب به تصفیه خانه نصب شده باشد ودر هرحال روزانه حداقل یكبار باید تمیز شود. موادی كه روی آشغالگیر جمع میشوند،باید بعداز جمع آوری از نزدیكی آب دور برده شوند وبهتر است هرچه زودتر از تصفیه خانه به خارج حمل گردند.

ب- حذف ماسه:  این بخش از تاسیسات در برداشت آبهای زیرزمینی در صورتی كه چاه ویا چاههای مورد بهره برداری ماسه دهی داشته باشد،نصب میشود تاماسه ونرمه ماسه را قبل از ورود آب به بخشهای دیگر تصفیه حذف كرده باشند. دستگاهی كه معمولا به كاربرده میشود. به نام ؛سیلكون؛خوانده شده وروزانه حداقل یك مرتبه شیر تخلیه تحتانی راكه ماسه جمع آوری شده را بیرون می دهد وباز وبسته می كنند. درمورد برداشت از آبهای سطحی از ته نشینی ساده برای حذف مواد قابل ته نشینی از جمله ماسه ونرمه ماسه استفاده میشود.

 كلرزنی آب خام:هدف از كلرزنی آب خام،سالم سازی آب ورودی به تاسیسات به منظور اكسیداسیون وحدف نسبی آلاینده های آلی مولد بووطعم نامطلوب ،حذف نسبی آلاینده های معدنی مولد رنگ مانند :آهن ، منكنز،فلزات سنگین وته نشینی آنها در مرحله زلال سازی وجلوگیری از رشد بعدی میكروارگانیسم ها وگیاهان آبی در تاسیسات تصفیه خانه است.كلرزنی آب خام باید در حدی انجام شود كه در اب خروجی از فیلترها مقدار كلرآزاد باقیمانده در حدود 2/0تا3/0 میلی گرمبرلیتر در زیر صافی ها موجود باشد.در ارتباط با تجهیزات وبهره بردای این قسمت .موضوع به طور مشروح در بخش 4-2-5-1 آمده است

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ سه شنبه 26 دی 1396 ] [ 4:46 ] [ جمشید راد ]
[ ]

گزارش کاراموزی - كارخانه فراورده های لبنی آستان قدس رضوی (علوم انسانی)

دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات15
حجم فایل19 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

گزارش کار

 

 

معارفه    11/7/86

 

كارخانه فراورده های لبنی آستان قدس رضوی ، واقع در جاده ی كیلومتر 17 جاده ی سرخس

 

می باشد. این كارخانه در خرداد ماه سال 1374 شروع به فعالیت نموده است و تعداد پرسنل

 

آن به طور كلی 130 نفر می باشد . 80 نفر به صورت قراردادی زیر نظر پیمانكار ( روز

 

مزد)و به طور میانگین 70 نفر پرسنل در خط تولید مشغول به كار می با شد كه بنا به نیاز

 

نیروی كار می توانند در 2 یا 3 شیفت كار كند .

 

این كارخانه وابسته به كارخانه ی آستان قدس رضوی می با شد . ظزفیت تولید محصولات

 

مختلف بسته به در خواست سفارش كنندگان متفاوت می باشد . ظرفیت مخازن تحویل شیر

 

220 تن می باشد كه به طور میانگین 70 تن شیر روزانه تحویل گرفته می شود .

 

تحویل شیر خام

 

شیر پس از ورود به كارخانه بر اساس نوع كیفیت دسته بندی می گردد كه 90 % مربوط به

 

دامداری آستان قدس است كه یا مورد تائید است یا با شرایط ویژه ( مصرف خاص ) تولید می

 

گردد . ابتدا شیراز داخل شلنگ از صافی می گذرد ؛ و بعد از پمپاژ به داخل بالانس ،

 

هواگیری می شود . سپس از مسیر یكطرفه بالانس به داخل جعبه فلومتر( كه این دستگاه  شدت

 

جریان شیر را محاسبه می كند . لازم به ذكر است اگر شیربر حسب لیتر را در دانسیته ی آن

 

ضرب كنیم شیر برحسب كیلوگرم به دست می آید) .  فرستاده می شود سپس ازلوله های

 

ارتباطی وارد 4 تا سیلو تانك می گردد .كه ظرفیت هر یك 54 تن می باشد و جنس آنها استیل

 

و دو جداره می باشد. یعنی شیر باهر دمایی كه وارد می شود تا 48 ساعت تا همان دما باقی

 

می ماند هر یك از تانكها دارای هم زن است كه شیر از پایین وارد تانك می شود زیرا اگر از

 

بالا وارد تانك شود با هوا وارد شده و شیر كفدار می گردد .

 

مقدار شیر 100 تن تا 150 تن در روز می باشد كه از صبح تا 6 شب در یافت می گردد  

 

توزین آن بر حسب لیتر است كه توسط سیستم كامپیوتر صورت می پذیرد در این بخش از

 

كارخانه ضایعات احتمالی نداریم و همچنین انبار و سرد خانه برای نگهداری شیر خام نداریم .

 

سیلو تانكها ساخت اصفهان است مسئول قسمت تحویل شیر مواردی مانند ph  ، اسیدیته ، الكل

 

و دانسیته و چربی وآب اضافی  كه آزما یشگاه اندازه گیری كرده است را یاداشت نموده در

 

برگه های مخصوص و ته برگ زرد آن به دست مسئولان كنترل كیفیت می رسد .

 

قیمت شیر خام توسط مدیریت تعیین می گردد كه معیار انتخاب چربی و دانسیته است . در

 

ضمن اگر آب اضافی داشته باشد جریمه می گردد.

 

شیر قبل از سیلو تانك وارد مبدل می گردد و سرد می شود ؛ و مرتبا دما و فشار آن كنترل

 

میشود. تانكهای ذخیره دارای شیر نمونه گیری فشارسنج و دریچه آدم روست . جعبه حجم

 

سنج كنارآن عدد ی را نشان می دهدكه اگر در  عدد 10 ضرب می كنیم  در واقع حجم شیر

 

داخل تانك است . این تانك 31 تن در ساعت شیر را تخلیه می كند كه میزان تخلیه به هوای

 

محیط بستگی دارد یعنی اگر فصل تابستان باشد این عمل سختر است و اگر زمستان باشد

 

در ضمن عمل سرد كردن شیر، این عمل راحتر صورت می پذیرد . جعبه ای كه در كناراین     

 

تانك تعبیه شده است میزان تخلیه را مكررا نشان می دهدبه مجموعه ی لوله هایی كه شیررا به

 

خط تولید می برند كلكسیون می گوییند .

 

 

آزمایشگاه

 

آزمایشات شیمیایی

 

محصولات مورد آزمایش : ماست ساده ، ماست موسیر، ماست پر چرب ، شیرکاکائو، پنیر،

 

 دوغ ، کره ،روغن زرد ، شیراستریل ، شیرپاستوریزه ،

 

آزمایشهای شیرخام :

 

تست اکل 68 % : ابتدا1 سی سی از نمونه ی شیررا در پلیت می ریزیم سپس به آرامی 2

 

سی سی از الکل را اضافه می نماییم اگرلخته تشکیل گردد شیر فاسد است و باید برگردانده

 

شود.

 

تست اسیدیته : ابتدا 10 سی سی از نمونه شیر را با پیپت بر می داریم در بشرانتخابی

 

می ریزیم سپس چند قطره فنول فتالئین اضافه می نماییم سپس تا ختم عمل با سود 1/0

 

نرمال تیتراسیون را انجام می دهیم .

 

اسیدیته ماست چکیده:  10 گرم از نمونه یماست را وزن کرده با آب مقطر رقیق می نماییم

 

بعد با سود و فنول تیتر را انجام می دهیم . عدد بدست آمده را در 9 ضرب می کنیم وبر100

 

تقسیم می نماییم .

 

اسیدیته کره: 10 گرم ا زنمونه ی کره ذوب شده  را وزن می کنیم وبا40 سی سی الکل کلرفرم

 

و چند قطره فنول و سود تیتراسیون را انجام می دهیم . عدد بدست آمده ضرب در 82/2 تقسم

 

بر10

 

اسیدیته پنیر : درست مثل ماست چکیده یا ماست انجام می شود.

 

اندازه گیری ph : توسط ph متر،ph شیر اندازه گیری می شود به این صورت که الکترود

 

دستگاه را در ظرف نمونه یشیر فرو می بریم وعدد به دست آمده را از روی دستگاه می

 

 خوانیم . که ph شیر خام ورودی با ید استاندارد 7/6 باشد . ازرابطه ی زیر برای محاسبه ی

 

آن استفاده می کنیم.

 

اندازه گیری سختی: 5 نمونه داریم که باید هروز تست سختی از آن گرفته شود که عبارتند از:

 

آب مقطر ، کندانسور2 ، کندانسور1 ، منبع کندانس و فیلتر

 

به تعداد نمونه ها پنج لیوان ماست قرار میدهیم وروبه روی هر کدام قرار می دهیم سپس ازهر

 

نمونه 25 سی سی با پیپت می کشیم ودر ظروف خالی می نماییم وبرای اندازه گیری سختی به

 

شیوه ی زیرعمل می نماییم :

 

ابتدا  1 تا2 سی سی تامپون( بافر) میریزیم تا ph به 10 برسد بعد معرف اریوکرم بلاک T

 

را مثل نمک پاش در ظروف می پاشیم . اگر به رنگ آبی درآمد سختی صفر است

 

برای اندازه گیری سختی  کلسیم به ظروفی که سختی دارد  معرف مراکساید اضافه می کنیم و

 

وسپس با سود 2/0 نرمال تیتر می نماییم . برای اندازه گیری قلیائیت کل ابتدا 25 سی سی از

 

نمونه ها را در ظروف می ریزیم سپس فنول فتالئین را اضافه می نماییم و با اسید 1/0 نرمال

 

تیترمی نماییم که باید رنگ حاصل از تیتر بیرنگ باشد عدد حاصل از تیتر را در200 ضرب

 

میکنیم درهمان ظروف معرف متیل اضافه می کنیم و دوباره تیتر را ا نجام می دهیم که رنگ

 

حاصل از تیتر قرمز آجری است مجددا عدد بدست آمده را در 200 ضرب می نماییم که

 

قایائیت کل از این رابطه بدست می آید:

                                                            قلیائیت متیل + قلیائیت فنول  : قلیا ئیت کل

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ سه شنبه 26 دی 1396 ] [ 4:46 ] [ جمشید راد ]
[ ]

گزارش کاراموزی کارخانه ماشین سازی اراک (گزارش کارآموزی)

دسته بندیگزارش کارآموزی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات63
حجم فایل87 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست

 

فصل اول

تاریخچه ، عملکرد و فعالیت ها  1…………………………..

ماشین سازی اراک……………….…………………… 1

گروه تولیدی فلزی و سازه……………………………… 3

گروه تولیدی ماشین و مونتاژ…………………………….. 4

گروه تولیدی متالوژی…………………………………. 6

گروه نصب و راه اندازی……………………………….. 9

کنترل…………….……………………………….. 11

کنترل کیفیت……………….……...……………….. 13

کنترل مرغوبیت…………………......………………. 13

گروه خدمات فنی و پشتیبانی…………………………… 14

مجتمع آموزش 16…………….…….....………………..

 

 

فصل دوم

ساختار ، عملکرد وکاربرد20 ....................................... PLC

معرفی PLC 21…….……………………….…………

سخت افزار PLC 28…………….………………..……

مدول منبع تغذیه 29……………………………………..

واحد پردازش مرکزی32…………………………………

حافظه33......................................................................

ترمینال ورودی34.…….…………..……………………

ترمینال خروجی…………………………………….. 36

مدول ارتباط پروسسوری……………………………… 39

مدول رابط……….………………………………… 40

تصویر ورودی ها……………………………………. 42

تصویر خروجی ها…………………………………… 43

فلگ ها ، تایمر ها و شمارنده ها…….…………………… 44

انبارک یا آکومولاتور46…………..……………………..

واحد برنامه نویسی……..…………………………….. 46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

تاریخچه ، عملكرد و فعالیت ها

 

 

فصل اول : تاریخچه ،عملکرد و فعالیت ها 1                                             

 

شركت ماشین سازی اراك

با اهداف پشتیبانی از صنایع بنیادین ، انجام پروژه های گوناگون و تولید فرآورده های متنوع صنعتی در سال1347 در زمینی به مساحت 36 هكتار در جوار شهر اراك تأسیس و در سال 1351 به عنوان اولین هسته صنعت سنگین كشور مورد بهره برداری قرار گرفت.

این شركت با قابلیت و توانایی های علمی ، فنی و تخصصی در زمینه های طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی تجهیزات پالایشگاهی ، پتروشیمی ، نیروگاهی و تولید ماشین آلات صنعتی به مثابه یك صنعت كارخانه ساز تاكنون پروژه های عظیم و ارزنده ای را با كیفیت بسیار مطلوب به اجرا در آورده است یا در دست اجرا دارد . این مجتمع عظیم صنعتی با بهره مندی از حدود 3600   نفر نیروی متخصص و كار

 

فصل اول : تاریخچه،عملکرد و فعالیت ها 2                                                               

 

آزموده تنها مجموعه ای است كه تمامی امكانات و تجهیزات لازم در فرآیند تولید انواع محصولات صنعتی و اجرای پروژه های بزرگ ملی را به صورت یكجا در خود جای داده است .

این کارخانه شامل قسمت های مختلفی می باشد که هر یک کار و وظیفه تعریف شده خود را دارد .

در ادامه به اختصار به معرفی هریک از گروه های اجرایی کارخانه و شرح فعالیت های آنها می پردازیم .

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول : تاریخچه،عملکرد و فعالیت ها 3                                                               

 

گروه تولیدی فلزی و سازه:

این گروه با در اختیار داشتن حدود50000  متر مربع فضای مسقف كارگاهی در زمینه تولید پل و سازه های فلزی و تجهیزات پروژه ای فعالیت می نماید . طراحی و ساخت انواع مخازن ذخیره سقف ثابت و سقف شناور در ظرفیت های مختلف ، انواع مخازن تحت فشار كروی و استوانه ای ( ثابت ، سیار ، زیرزمینی ) از توانایی های بالقوه گروه فلزی و سازه می باشد ، كه مطابق استانداردهای جهانی و بالاترین ضرایب اطمینان و دقت قابـل مقایسـه با شركـت های معـتبر خارجـی صـورت می گیرد . از دیگر توانمندی های این گروه ساخت انواع دیگهای بخار تا ظرفیت 70000 پوند در ساعت با فشارهای مختلف ، دیگهای آب گرم ، تجهیزات مورد استفاده در شركت ملی گاز از قبیل هیتر های غیر مستقیم گاز در ظرفیت های مختلف ، فیلتر های گاز

فصل اول : تاریخچه،عملکرد و فعالیت ها 4                                                               

 

 طبیعی ، مبدل های حرارتی ، اودورایزر ، لانچر ، ریسیور ، فیلتر ، اسكرابر ، سپریتور،ریكاوری بویلر و می باشد.

گروه فلزی و سازه همچنین به طراحی و ساخت سازه های عظیم فلزی از قبیل آشیانه چند منظوره هواپیما ، دریچه های هیدرومكانیكال سدها و نیروگاههای آبی ، دودكش های نیروگاهی ، انواع پلها از قبیل راه آهـن ، پـل قوسـی ، پـل تـیر مـشبـك ( روستـایی ) ، پل پیـش ساخته ( بیلی ) ، پل خرپائی و پل كف فلزی پرداخته است . واحدهای طراحی این گروه با به كارگیری آخرین امكانات رایانه ای ، نرم افزارهای گوناگون و استفاده از استانداردهای معتبر بین المللی از قبیل API , AASHTO , AD , DIN , B.S , ASME  بزرگترین پروژه های صنعتی را طراحی نموده اند .

 

فصل اول : تاریخچه،عملکرد و فعالیت ها 4                                                               

 

گروه تولیدی ماشین و مونتاژ:

این گروه قابلیتهای متنوعی را در زمینه ارائه خدمات ماشینكاری ، ساخت و مونتاژ انواع قالبها و فیكسچر ها ، طراحی و ساخت جرثقیل های هیدرولیك ، بوم ، خشك كامیونی ، موبایل و جرثقیل های ساختمانی در 14 مدل درتناژهای مختلف دارا می باشد .

علاوه براین ساخت قطعات صنعتی مورد نیاز سایر كارخانجات تولیدی ، ساخت و مونتاژ انواع جعبه دنده ها و انجام سفارشاتی از قبیل ماشینكاری قطعات سنگ شكن ، محور راه آهن ، شیر آلات مورد مصرف در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی ، توربین های نیروگاه های بادی ، واحد های فرآورش نفت خام  ( M.O.T )، فلنج های تحت فشار، میز ها و غلطكهای كارخانجات نورد ، قطعات دكلهای حفاری ، تجهیزات مورد استفاده در صـنعت قنـد از قبـیل سیسـتم دیفیوزر ، تفاله

فصل اول : تاریخچه،عملکرد و فعالیت ها 5                                                               

 

 خشك كن و ، ساخت ماشین آلات واحد خنك كنندة شمش كارخانجات فولاد ، طراحی و ساخت تجهیزات استخراج معادل ذغال سنگ و سنگ آهن شامل : فیدر ، كانویر ، واگنهای معادن ، وینچ ، الواتور و انواع جكها در این گروه انجام گرفته است . همچنین طراحی و ساخت انواع كوره های صنعتی تولید فولاد برای اولین بار در ایران همچون پروژه كوره های عملیات حرارتی تا ظرفیت 200 تن فولاد سازی اسفراین و كوره های واگنی 60 تنی طرح توسعة آهنگری و كوره   VODC، طرح توسعه ریخته گری كارخانه ماشین سازی اراك ، طراحی و ساخت قالبهای لغزنده و گام به گام بتون ریزی مورد استفاده در پوژه های سد سازی و نیز انواع شیر آلات پروانه ای و هاول بانگر سدها از قبیل سد شهید یعقوبی و بسیاری محصولات دیگر نمایانگر توان و قابلیت های ممتاز این گروه می باشد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ سه شنبه 26 دی 1396 ] [ 4:46 ] [ جمشید راد ]
[ ]

گزارش کارآموزی - تصفیه پسابهای صنعتی (گزارش کارآموزی)

دسته بندیگزارش کارآموزی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات130
حجم فایل3.482 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پتروشیمی اراک در یک نگاه

1- هدف

    ایجاد یک مجتمع پتروشیمی جهت تولید مواد پایه ای و میانی با استفاده از خوراک اصلی نفتا و تبدیل آنها به فرآورده های نهایی پلیمری و شیمیایی .

 

2- سهامداران

    شرکت ملّی صنایع پتروشیمی

    شرکت سرمایه گذاری بانک ملّی ایران

    شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران

    سازمان تأمین اجتماعی

    شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشور

    شرکت سرمایه گذاری تدبیر

    شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی و سایر سهامداران

    سرمایه نقدی : 600 میلیارد ریال

3- تولیدات

    در ظرفیت کامل تولیدات مجتمع بالغ بر 1138020 تن مواد پایه ای، میانی و نهایی می باشد که نیاز بخش وسیعی از صنایع داخلی را تأمین و مازاد فرآورده ها به خارج صادر می شوند .

4- تاریخچه و انگیزه احداث

    مجتمع پتروشیمی اراک یکی از طرحهای زیربنایی و مهم می باشد که در راستای سیاستهای کلی توسعه صنایع پتروشیمی و با اهداف تأمین نیاز داخلی کشور و صادرات ایجاد و به بهره برداری رسیده است . این طرح در سال 1363 به تصویب رسید و پس از طی مراحل طراحی و نصب و ساختمان در سال 1372 فاز اول مجتمع در مدار تولید قرار گرفت. در ادامه کار به منظور بهبود مستمر و تولید بیشتر و متنوع تر، واحدهای دیگر مجتمع تکمیل و واحد اتوکسیلات به عنوان آخرین واحد مجتمع در سال 82 راه اندازی و در مدار تولید قرار گرفت . از سال 79، همزمان با تکمیل واحدها طرح های توسعه ای مجتمع نیز با هدف افزایش ظرفیت مجتمع آغاز گردیده است .

    از سال 1378 با تصویب هیئت مدیره و پس از بررسی های دقیق عملکرد مجتمع، شرکت در بازار بورس پذیرفته شد و واگذاری سهام آن آغاز گردید .

5- اهمیت تولیدات مجتمع

    از مشخصه های استثنایی مجتمع پتروشیمی اراک استفاده از دانش های فنی، تکنولوژی و فرآورده های پیشرفته می باشد . تولیدات مجتمع بسیار متنوع و عمدتاً گریدهای مختلف را شامل می شود. از لحاظ انتخاب خطوط تولید کمتر مجتمعی را می توان یافت که مانند مجتمع پتروشیمی اراک ترکیبی از تولیدات پلیمری و شیمیایی ارزشمند و حتی شاخه خاصی از تولیدات نظیر سموم علف کشها را یک جا داشته باشد. مجتمع پتروشیمی اراک از لحاظ تنوع، ارزش فرآورده ها و نقش حساس آن در تأمین نیاز صنایع مهم کشور کم نظیر می باشد .

6- خوراک مجتمع

    خوراک اصلی مجتمع نفتای سبک و سنگین است که از پالایشگاه های اصفهان و اراک از طریق خط لوله تأمین می شود. خوراک دیگر مجتمع گاز طبیعی است که از خط لوله سراسری مجاور مجتمع اخذ می گردد. ضمناً حدود 6000 تن آمونیاک و حدود 350میلیون مترمکعب در سال مصرف گاز طبیعی مجتمع می باشد که از خط سوم سراسری تأمین می گردد .

 

7- نیروی انسانی

    کل نیروی انساین شاغل در مجتمع بالغ بر 1769 نفر می باشد که حدود 1213 نفر فنی و 556 نفر ستادی می باشند . براساس سیاست کلی دولت جمهوری اسلامی ایران بخشی از کارها به بخش خصوصی واگذار گردید که در این راستا چندین شرکت با بیش از 1000 نفر نیرو در بخش های خدماتی – تعمیراتی و غیره در مجتمع فعالیت دارند .

8- مصارف تولیدات مجتمع

    مصارف تولیدات مجتمع بسیار متنوع و دارای طیف گسترده است. در بخش تولیدات شیمیایی کلیه فرآورده های شامل اکسید اتیلن/اتیلن گلیکلها – اسید استیک/وینیل استات- دواتیل هگزانل – بوتانها – اتانل آمین ها و اتوکسیلاتها به اضافه سموم علف کش ها کاملاً در کشور منحصر به فرد می باشند و نیاز صنایع مهمی در کشور را تأمین نموده و مازاد آنها به خارج صادر می شود . در بخش پلیمری نیز فرآورده های ارزشمند و استراتژیک انتخاب شده اند که به عنوان نمونه می توان گریدهای مخصوص تولید سرنگ یکبار مصرف – کیسه سرم – بدنه باطری- گونی آرد – الیاف و همچنین مواد اولیه ساخت بشکه های بزرگ به روش دورانی و نیز گرید مخصوص تولید لوله های آب – فاضلاب و گاز و لاستیک
پی بی آر را نام برد .

    اولویت مصرف فرآورده های مجتمع برای تأمین نیاز صنایع داخل کشور است در این ارتباط تولیدات مجتمع سهم بسزایی در تأمین نیاز صنایع پائین دستی دارد، به نحوی که نیاز بالغ بر 5000 واحد پائین دستی را تأمین می نماید .

9- موقعیت جغرافیایی

    مجتمع پتروشیمی اراک در جوار پالایشگاه اراک در کیلومتر 22 جاده اراک – بروجرد و در زمینی به وسعت 523 هکتار قرار دارد .

10- واحدهای مجتمع

       الف – واحدهای فرآیندی :

 • واحدهای فرآیندی مجتمع شامل 19 واحد است که در نمودار منعکس
  می باشد.

     ب – واحدهای سرویس های جانبی :

 • آب بدون املاح: ظرفیت 450 مترمکعب در ساعت
 • واحد تولید بخار: 500 تن در ساعت،
 • واحد نیروگاه: ظرفیت کل تولید (در شرایط جغرافیایی محل) 125 مگاوات
 • برجهای خنک کننده : شامل 7 برج
 • واحد هوای فشرده یا هوای ابزار دقیق: 5 کمپرسور هر کدام 26000 نرمال مترمکعب در ساعت به ظرفیت کل :130000 نرمال مترمکعب .
 • واحد تفکیک نیتروژن و اکسیژن از هوا به ظرفیت: اکسیژن 14500 نرمال مترمکعب و نیتروژن 6000 نرمال مترمکعب در ساعت .

    ج- واحد های عمومی (آفسایت) شامل :

 • مخازن مواد شیمیایی، سیستم بازیافت کاندنس ها، سیستم آب خام، سیستم گاز، سیستم سوخت مایع، مخازن خوارک، مخازن محصولات مایع، سیستم آتش نشانی، مخازن گاز هیدروژن، سیستم مشعل مجتمع، واحد تصفیه پساب صنعتی، سیستم توزیع شبکه برق، شبکه مخابرات، اتصالات بین واحدها و سیستم جمع آوری و دفع آبهای زائد .

 

 

11- دست آوردهای مهم مجتمع

 • دارنده گواهینامه مدیریت کیفیت (2000) ISO 9001
 • دارنده گواهینامه مدیریت زیست محیطی ISO 14001
 • دارنده گواهینامه مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001
 • دارنده جایزه تندیس طلایی بین المللی کیفیت محصول سال 2000
 • دارنده جایزه کیفیت و مدیریت بازاریابی از شرکت GQM سال 2001
 • دارنده عنوان صنعت سبز نمونه کشور در سال 1378
 • اخذ دو رتبه سوم تحقیقات از جشنواره بین المللی خوارزمی بخاطر اجرای طرح جایگزینی حلال بنزن با تولوئن در واحد PBR و تولید کلر و استیل کلراید به روش مستقیم
 • پذیرفته شدن در بازار بورس به عنوان اولین مجتمع در سطح صنایع پتروشیمی ایران .
 • دومین شرکت برجسته از لحاظ نوآوری در سطح وزارت نفت در سال 81

 

 

 

12- حفظ محیط زیست

    در طراحی مجتمع بالاترین استانداردها و معیارها جهت حفظ محیط زیست منظور شده است به نحوی که تقریباً هیچ نوع مواد مضربه طبیعت تخلیه نمی شود. نمونه بارز اقدامات انجام شده جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست، وجود واحد بسیار مجهز تصفیه پسابها و دفع مواد زائد در مجتمع است . در این واحد با بکارگیری تکنولوژی پیشرفته کلیه آبهای آلوده به مواد شیمیایی و روغنی و پسابهای بهداشتی و غیره تصفیه می گردد . این واحد قادر است ماهیانه بالغ بر 250000 مترمکعب آب را تصفیه نموده و به عنوان آب جبرانی به سیستم آب خنک کننده مجتمع تزریق نماید .

    ضمناً کلیه مواد دور ریز جامد و مایع نیز در کوره زباله سوز، سوزانده شده و دفع می شوند . ایجاد فضای سبز به اندازه کافی از اقدامات دیگر مجتمع در جهت حفظ محیط زیست می باشد .

13- اسکان و امکانات رفاهی

    شرکت پتروشیمی اراک به منظور تأمین مسکن مورد نیاز کارکنان، به موازات احداث مجتمع طرح عظیم خانه سازی را در شهر مهاجران و شهر اراک اجرا نموده است. پروژه خانه سازی شهر مهاجران شامل 1521 واحد ویلایی و 984 واحد آپارتمانی است که در زمینی به مساحت 150 هکتار در مجاورت مجتمع اجرا گردید و هم اکنون مورد استفاده کارکنان و خانواده آنها می باشد . کلیه امکانات رفاهی و فرهنگی نظیر مهمانسرا، بازار، مدرسه، مسجد، دبیرستان، درمانگاه، تأسیسات تفریحی، ورزشی و سایر تأسیسات شهری در این شهر تأسیس شده است که نمونه بارز عمران و آبادی ناشی از اجرای طرح های زیربنایی در منطقه است . ضمناً دو مجتمع آپارتمانی کلاً شامل 224 واحد به اضافه چند واحد ویلایی در شهر اراک متعلق به شرکت است که همگی مورد استفاده کارکنان مجتمع می باشند .

1-مقدمه

واحد تصفیه پسابهای صنعتی و دفع مواد زاید پتروشیمی اراک به منظور تصفیه پسابهای حاوی مواد آلی، معدنی، نمکها و همچنین سوزاندن مواد دورریز با COD بسیار بالا طراحی شده است و این واحد علاوه بر جلوگیری از آلودگی محیط زیست با تصفیه پسابها، آب جبرانی برجهای خنک کننده، مجتمع را تأمین می نماید .

2-شرح دستورالعمل

جنبه های زیست محیطی و پتانسیل خطر واحد ET و نحوه کنترل آنها به شرح زیر است :

    انتشارات بخارات مواد آلی ناشی از مراحل تصفیه مقدماتی که از سطح حوضچه ها به بیرون پخش می شود با توجه به اینکه این حوضچه همگی روباز هستند هیچگونه کنترلی روی این گازها صورت نمی گیرد و تنها پرسنل در این محیط بایستی از وسایل حفاظتی از جمله ماسک استفاده نمایند .

    انتشار میکروارگانیسم های ناشی از عملیات تصفیه بیولوژیکی که در این حالت حوضچه های بیولوژیکی بجز در محلهائی که هوازنها نصب شده سربسته می باشند و پرسنل در هنگام حضور در این مکان بایستی از ماسک استفاده نمایند . هیچگونه کنترلی روی میزان انتشار این میکروارگانیسم ها صورت نمی گیرد .

    انتشار گرد و غبار ناشی از عملیات تخلیه و محلول سازی آهک و سوداش که در این حالت اپراتور مربوطه بایستی از تخلیه صحیح از بونکر به سیلوها نظارت داشته و فن های تخلیه گرد و غبار را در سرویس قرار داده و با سرویس آمدن
فن ها و فیلتر سیلوها و اطمینان از سالم بودن آنها نسبت به بارگیری و محلول سازی اقدام نماید. پرسنل در هنگام بارگیری بایستی از ماسک استفاده نمایند .

    بوی نامطبوع ناشی از آبگیری لجن که هیچگونه کنترلی روی آنها صورت نمی گیرد و تنها با نصف فن در بالای ساختمان نسبت به تخلیه گازها و هوای ساختمای اقدام می شود .

       دفع ضایعات جامد ناشی از عملیات آبگیری لجنها که پس از بارگیری در کامیون به محلی که توسط خدمات و زیر نظر کمیته محیط زیست تعیین شده تخلیه می شود. برای بهبود عملیات آبگیری اپراتور مربوطه بایستی میزان فلوی لجن ارسالی به BELT  FILTER را دقیقاً کنترل نموده و با تنظیم استروک پمپهای C.P.E (کاتیونیک پلی الکترولیت) نسبت به کیک سازی مناسب اقدام نماید .

    بخش مربوط به کلرزنی در واحد شامل دو قسمت است.   دو اطاق مجزا در کنار هم قرار گرفته اند :

1- اطاق های سیلندر کلر        2- اطاق اجکتورها و تجهیزات تزریق

    در هر دو اطاق دستگاههای آنالایزر گاز کلر قرار دارد که در صورت وجود 3ppm گاز کلر آلارم high داده و روی 5 ppm = Set  point آلارم high. Highآن ظاهر می شود . با ظهور آلارم high فن اطاق مربوطه در سرویس قرار می گیرد و باتوجه به ظهور آلارم در اتاق کنترل واحد اقدامات لازم توسط سرپرست مطابق با دستورالعمل کنترل و واکنش در شرایط اضطراری نوبت کاری به عمل می آید.

با بروز آلارم high. Highآژیر هشدار دهنده محلی به صدا در می آید و کلیۀ افراد داخل محوطه از خطر گاز کلر آشنا می شوند در این وضعیت دوش آب قرار گرفته بر بالای سیلندرهای کلر به طور خودکار باز شده و آب با فشار بر روی سیلندرها اسپری می گردد اپراتور قسمت و مسئول نوبت کاری موظفند از دستکش و دستگاه تنفس هوای فشرده در شرایط غیرعملیاتی استفاده کنند .

 

تولید گازهای ناشی از احتراق ضایعات مایع در کوره INCINERATOR :

 

    این ضایعات مایع شامل PRIMARY EF , SECONDARY EF , OFF GAS می باشند. اپراتور برای بهسوزی بایستی ولوهای دستی این سوخت ها را همزمان با ولو STEAM اتمایزر تنظیم نموده و از طریق چشمی نحوه اتمایز سوختها را کنترل نماید همچنین نوبت کار ارشد اطاق کنترل با تنظیم FIC514,PV 511 به ترتیب سوخت PRIMARY و هوای احتراق را کنترل می نماید و از طریق AIC 500 میزان درصد اکسیژن موجود در گازهای خروجی از کوره را در حداقل مقدار یعنی 3% کنترل می نماید و در صورت کم بودن نسبت به افزایش OUT PUT کنترلر FIC514 اقدام می نماید .

دور ریزهای مواد جامد ناشی از جداسازی جامدات در ابتدای واحد که این مواد توسط پرسنل مربوطه جمع آوری و در واگن های مربوطه ریخته و پس از بازگیری در همان محل که قبلاً تعیین شده تخلیه می شود. میزان این مواد بسته به میزان جامدات دورریزهای واحدها فرآیندی می باشد .

- آبهای تصفیه شده اضافی در صورتیکه بیش از مقدار مورد نیاز سیستم الکترودیالیز و آب جبرانی سیستم های خنک کننده مجتمع باشد. پس از تست های مختلف از جمله PH، COD، N، P... و مقایسه آنها با استاندارد محیط زیست جهت مصرف آب فضای سبز مجتمع توسط پمپ های P-03-01 به بیرون از واحد ارسال می گردند .

 

- کنترل عملیات تصفیه پساب و پساب خروجی از واحد ET

-   پساب High  Salinity

    این پساب از سه قسمت مختلف جمع آوری و به حوضچه TK-01-26 هدایت می شوند که عبارتند از :

    الف) پساب دور ریز و شستشوی ساختمانهای مواد شیمیایی واحد ET

    ب) پساب High  Salinity واحدهای مجتمع که از Sewer مجزا به همین حوضچه می ریزد .

    ج) پساب Blow  down سیستم EDR

این پسابها سپس از طریق P-01-24 به TK-01-27 جهت کلرزنی و کنترل PH ارسال می شود .

در این حوضچه میزان PH بوسیله AIC اندازه گیری Lime milk و Hcl که به صورت Auto عمل میکنند، PH در حدود (PH=7.0) Setpoint کنترل می شود .

عملیات کلرزنی نیز از طریق دستگاه X-01-16 که همزمان با P-01-24,Start در سرویس قرار می گیرد، انجام میشود. پساب بعد از عملیات فوق بوسیله P-01-25 به EP جهت تبخیر پمپ میشود. کلیه عملیات فوق بایستی بوسیله اپراتور فاز Recovery  Section کنترل و انجام شود و نوبتکار ارشد فاز 3 نیز نظارت کامل بر حسن انجام کار داشته باشد .

    از TK-01-27 در هر نوبتکاری سه نمونه بوسیله مراقب دستگاه گرفته و به آزمایشگاه واحد ارسال می گردد و نتایج آن بوسیله نوبتکار ارشد فاز 3 و سرپرست نوبتکاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و تغییرات لازم جهت بهبود عملیات صورت می گیرد .

    تستهای لازم عبارتند ازPH  و CI2 که نتایج آزمایشگاه در فرم  شماره (Recovery Section) 72-QF1-070 ثبت و در بایگانی واحد نگهداری می شود .

-   پساب Chemical  Sewer

    این پساب پس از جمع آوری در TK-01-09 جهت سبک سازی و گرم شدن در E-01-02, E-01-01,E-01-03 تا دمای 50 ~ 40 درجه سانتی گراد به TK-01-03 میریزد، در این حوضچه مواد شیمیایی از جمله MgO جهت حذف سیلیس، Soda Ash جهت حذف سختی های دائم و Lime milk جهت کنترل PH و حذف سختی موقت و FeCL3 جهت لخته سازی و انعقاد سازی اضافه و پس از مخلوط شدن به (TK-01-20A) Clarifier هدایت و پس از تزریق کمک منقعدکننده A.PE. و عملیات زلال سازی به TK-01-20B سرریز می نماید و در این حوضچه با تزریق PH,Hcl درحد 7.0~ 6.5 کنترل می گردد .

    میزان تزریق مواد شیمیایی از طریق FIT-036 روی لاین پساب ورودی به TK-01-30 نصب شده است، تنظیم و کنترل می شود. با استفاده از انجام آزمایشهای Jar test که توسط مهندسی فرآیند و با همکاری بهره برداری انجام می شود، اپیتم مقدار مواد شیمیایی تعیین و با استفاده از آن تغییرات لازم روی کنترلرهای تزریق مواد شیمیایی یاد شده اعمال می شود. پساب سرریزی با استفاده از AIC 016 و Set point تعریف شده (7.0~ 6.5)، میزان Stroke پمپ اسید P-01-16 را تعیین و میزان تزریق اسید را کنترل می نماید. پساب پس از جمع آوری در TK-01-20B بوسیلهP-01-18 پس از سرد شدن در E-01-01 به فیلترهای شنی FT-01-01 A/D ارسال و پس از کاهش TSS وارد فیلترهای کربنی FT-01-02 A/F شده و TOC , TUR به میزان لازم به ترتیب 27 , 1 کاهش یافته و پس اندازه گیری میزان فلو بوسیله FIT 038A به TK-01-29 می ریزند و در غیر این صورت بوسیله AV-018 به TK-01-09 برگشت داده می شود. پساب ورودی به TK-01-29 وارد سیستم EDR می شود. این سیستم شامل چهار Skid است که هر کدام می توانند 90 m3/h تصفیه نمایند، در ورودی این سیستم PH و CL2 تنظیم می شود و با سرویس بودن EDR یعنی RUN بودن سیستم RUN، AIC میزان PH را اندازه گیری می نماید و با توجه به Set Point  لازم (7.0~ 6.5 (PH=  کنترلر مربوطه میزان P-01-34 , Stroke را تعیین و اسید لازم را تزریق می نماید .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ سه شنبه 26 دی 1396 ] [ 4:45 ] [ جمشید راد ]
[ ]

گزارش کارآموزی - پتروشیمی اراك در یك نگاه (گزارش کارآموزی)

دسته بندیگزارش کارآموزی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات84
حجم فایل81 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

1 فهرست مطالب :

1- پتروشیمی اراك در یك نگاه ...................................................................................................................   1

2- واحد دو اتیل هگزانول ..............................................................................................................................   4

3- مقدمه ...........................................................................................................................................................   8  

4- تولید گاز سنتز ...........................................................................................................................................   9

                    1-4 گوگرد زدایی از گاز طبیعی ....................................................................................   11

                    2-4 ریفرمینگ و باز یافت حرارت اتلافی ....................................................................   12

                    3-4 جدا سازی دی اكسید كربن ..............................................................................   15

                    4-4 تقویت فشار گاز سنتز ..........................................................................................   18

                    5-4 سیستم بخار ...........................................................................................................   18

5- تولید بوتیر آلدئید .....................................................................................................................................   20

                    1-5 خالص سازی خوراك ...........................................................................................   22

                    2-5 سیستم واكنش OXO ......................................................................................   25

                    3-5 عریان سازی،پایدار سازی و جدا سازی ایزومر ..............................................   28

                    4-5 تهیه ،تغلیظ و دوباره فعال كردن محلول كاتالیست ....................................   31

                     5-5 مخازن سوخت و بوتیر آلدئید ..........................................................................   36

6- عملیات تولید دو اتیل هگزانول ..............................................................................................................   40

                     1-6 آلدولیزاسیون نرمال بوتیر آلدئید به EPA ..................................................   40

                     2-6 هیدروژناسیون EPA  به دو اتیل هگزانول ..................................................   42

                     3-6 سیستم تصفیه دو اتیل هگزانول .....................................................................   44

                     4-6 سیستم تقطیر منقطع دو اتیل هگزانول .......................................................   47

                     5-6 سیستم جدا سازی آب دو اتیل هگزانول و سیستم خلاء .......................   49

                     6-6 مخازن دو اتیل هگزانول .....................................................................................   50

7-عملیات تولید بوتانول (نرمال یا ایزو) .....................................................................................................   51

                     1-7 هیدروژناسیون بوتیر آلدئید به بوتانول ..........................................................   51

                     2-7 سیستم تصفیه بوتانول ......................................................................................   51

                     3-7 سیستم تقطیر منقطع بوتانول ........................................................................   52

                     4-7 سیستم جدا سازی آب بوتانول ......................................................................   53

                     5-7 مخازن بوتانول .....................................................................................................   54

 

- پتروشیمی اراك در یك نگاه

هدف

ایجاد یك مجتمع پتروشیمی جهت تولید مواد پایه ای و میانی با استفاده از خوراك اصلی نفتا و تبدیل آنها به فرآورده های نهایی پلیمری و شیمیایی.

تولیدات

 در ظرفیت كامل تولیدات مجتمع بالغ بر 1138020 تن مواد پایه ای،میانی و نهایی می باشد كه نیاز بخش وسیعی از صنایع داخلی را تامین و مازاد فرآورده هابه خارج صادر می شوند.

تاریخچه و انگیزه احداث

مجتمع پتروشیمی اراك یكی از طرههای زیربنائی و مهم می باشد كه در راستای سیاستهای كلی توسعه صنایع پتروشیمی و با اهداف تامین نیاز داخلی كشور و صادرات، ایجاد و به بهره برداری رسیده است.

این طرح در سال 1363 به تصویب رسید و پس از طی مراحل طراحی و نصب و ساختمان در سال 1372 فاز اول مجتمع در مدارتولید قرارگرفت.در ادامه كار به منظور بهبود مستمر و تولید بیشتر و متنوع تر،واحدهای دیگرمجتمع تكمیل و واحد اتوكسیلات بعنوان آخرین واحد مجتمع در سال 82 راه اندازی و در مدار تولید قرار گرفت.

از سال 79 همزمان با تكمیل واحدها،طرههای توسعه ای مجتمع نیز با هدف افزایش ظرفیت مجتمع آغاز گردیده است.از سال 1378 با تصویب هیئت مدیره و پس از بررسی های دقیق عملكرد مجتمع،شركت در بازار بورس پذیرفته شد و واگذاری سهام آن آغاز گردید.

اهمیت تولیدات مجتمع

از مشخصه های پتروشیمی اراك استفاده از دانش فنی ،تكنولوژی و فرآورده های پیشرفته می باشد.تولیدات مجتمع بسیار متنوع و عمدتا گریدهای مختلف را شامل میشوند.از لحاظ انتخاب خطوط تولید كمتر مجتمعی را می توان یافت كه مانند مجتمع اراك تركیبی از تولیدات پلیمری و شیمیایی ارزشمند و حتی شاخه خاصی از تولیدات نظیر سموم،علف كش ها را یكجا داشته باشد.مجتمع پتروشیمی اراك از لحاظ تنوع،ارزش فرآورده ها و نقش حساس آن در تامین نیاز صنایع مهم كشور كم نظیر می باشد.

خوراك مجتمع

خوراك اصلی مجتمع نفتای سبك و سنگین است كه از پالایشگاههای اصفهان و اراك از طریق خط لوله تامین می شود.خوراك دیگر مجتمع گاز طبیعی است كه از خط لوله سراسری مجاور مجتمع اخذ می گردد.ضمنا حدود 6000 تن آمونیاك و حدود 350 میلیون متر مكعب در سال مصرف گاز طبیعی مجتمع می باشد كه از خط سوم سراسری تامین می گردد.

مصارف تولیدات مجتمع

مصارف تولیدات مجتمع بسیار متنوع و دارای طیف گسترده است.در بخش تولیدات شیمیایی كلیه فرآورده ها شامل اكسید اتیلن/ اتیلن گلیكلها-اسید استیك/وینیل استات-دواتیل هگزانول-بوتانولها-اتانول امین ها و اتوكسیلاتها به اضافه سموم علف كش هاكاملا در كشور منحصر به فرد میباشد و نیاز صنایع مهمی در كشور را تامین نموده و مازاد آنها به خارج صادر میشود.در بخش پلیمری نیز فرآورده های ارزشمند و استراتژیك انتخاب شده اند كه بعنوان نمونه می توان گریدهای مخصوص تولید سرنگ یك بار مصرف-كیسه سرم-بدنه باطری-گونی آرد-الیاف و همچنین مواد اولیه ساختبشكه های بزرگ به روش دورانی ونیز گرید مخصوص تولید لوله های آب-فاضلاب و گاز و لاستیك پی بی آر را نام برد.

اولویت مصرف فرآورده های مجتمع برای تامین نیاز صنایع داخل كشور است در این ارتباط تولیدات مجتمع سهم به سزایی در تامین نیاز صنایع پایین دستی دارد به نحوی كه نیاز بالغ بر 5000 واحد پایین دستی را تامین می نماید.

واحد های مجتمع

الف- واحدهای فرآیندی:واحد های فرآیندی مجتمع شامل 19 واحد میباشد.

ب- واحدهای سرویسهای جانبی:

- آب بدون املاح:ظرفیت 450 متر مكعب در ساعت

- واحد تولید بخار:ظرفیت 500 تن در ساعت

- واحد نیروگاه:ظرفیت كل تولید125 مگا وات

- برجهای خنك كننده:شامل 9 برج

- واحد هوای فشرده یا هوای ابزار دقیق: 5 كمپرسور هر كدام26000 نرمال متر مكعب در ساعت به ظرفیت كل 130000 نرمال متر مكعب

- واحد تفكیك نیتروژن و اكسیژن از هوا :ظرفیت اكسیژن14500 نرمال متر مكعب و نیتروژن6000 نرمال متر مكعب در ساعت

ج- واحدهای عمومی(آفسایت):شامل مخازن مواد شیمیایی،سیستم بازیافت كاندنس ها، سیستم آب خام، سیستم گاز، سیستم سوخت مایع، مخازن خوراك، مخازن محصولات مایع، سیستم آتش نشانی، مخازن گاز هیدروژن، سیستم مشعل مجتمع، واحد تصفیه پساب صنعتی، سیستم توزیع شبكه برق، شبكه مخابرات، اتصالات بین واحدها و سیستم جمع آوری و دفع آبهای زائد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ سه شنبه 26 دی 1396 ] [ 4:45 ] [ جمشید راد ]
[ ]

گزارش کارآموزی - پالایشگاه نفت كرمانشاه (گزارش کارآموزی)

دسته بندیگزارش کارآموزی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات85
حجم فایل94 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست مطالب

عنوان                                    صفحه

تاریخچه                              1

پیش گفتار                                5

کلیاتی راجع به نفت                          9

نام گذاری فرآورده  های نفتی                     14 

فصل اول: جستجو و تولید نفت                      16

 1. منشأ نفت                             16

2-1- زمین شناسی نفت                          16

1-2-1- انواع مخازن نفت                        19

3-1- اکتشاف نفت                              21

1-3-1- روش های ژئوفیزیکی                     23

2-3-1- روشهای ژئوشیمی                        24

4-1- حفاری                               25

حفاری برای استخراج                          26

فصل دوم: ترکیب شیمیایی نفت خام فرآورده های نفتی        31

1-2- ترکیب شیمیایی نفت خام                   31

فهرست مطالب

عنوان                                    صفحه

2-2- ترکیب شیمیایی فراورده های نفتی                      36  1-2-2- مشتقات  ایدروکربور نفت طبیعی                 36   

الف- بنزین                                   36 

ب – نفت چراغ، نفت گاز                           37

ج- روغن ها                                  38

2-2-2- مشتقات غیر ایدروکربورنفت طبیعی               41

الف- ترکیبات گوگردار دار                            41

ب – ترکیبات اکسیژندار                           42 

ج- ترکیبات ازت دار                              43

د- ترکیبات فلز دار                               43

فصل سوم- مشخصات شیمی فیزیکی ایدروکربوهای خالص

 و برشهای نفتی                                   45

1-3- کلیات                                        45

2-3- نقطه جوش متوسط برشهای نفتی                      46

 

فهرست مطالب

عنوان                                    صفحه

3-3- عامل تشخیص    KUOP                    47        1-3-3- ایدروکربورهای خالص                      47

2-3-3- برشهای نفتی                       47

5-3- فشار بخار                            48

1-5-3- ایدروکربورهای خالص                    48

2-5-3- برشهای نفتی                       48

3-5-3- مخلوط ایدروکربورها                     48

فصل چهارم

آزمایشهای انجام شده                       50

تاریخچه:

 پالایشگاه کرمانشاه در سال 1314 با تولید روزانه 4200 شبکه، در شمال شهر کرمانشاه در کنار رودخانه قره مو شروع  به غعالیت کرد. در سال 1340 طرح توسعۀ پالایشگاه به ظریت 15000 شبکه در روز به انجام رسید و در 27 اردیبهشت سال 1350 به طور رسمی افتتاح شد، متماقب آن ظرفیت پالایشگاه در سال 1357 به حدود 19000 شبکه  در روز افزایش یافت. همزمان با احداث پالایشگاه، خط لوله 3 اینچ نفت شهر برپیده و به جای آن خط لوله ای  به قطر 8 اینچ و به طول260 کیلومتر احداث شده در آبان ماه 1362 نیز خط لوله افرینه به کرمانشاه به قطر 16 اینچ و به طول 172 کیلومتر آماده بهره برداری شد.

در حال حاضر خوراک پالایشگاه از طریق دو خط لوله نفت شهر به کرمانشاه و اهواز به کرمانشاه و حوزه  سرکان ماله کوه تأمین می شود. در سال 1363 نیز با ایجاد تغییراتی تحت عنوان  پروژه نوسازی، ظرفیت پالایشی آن به حدود 30000 شبکه در روز افزایش داده شد که نسبت به رفیت طراحی اولیه 100 درصد افزایش نشان می دهد. در سال 1378 شرکت پالایش نفت کرمانشاه به ثبت رسید و پالایشگاه در زیر مجموعۀ  آن قرار گرفت.

پروژه های اجرا شده:

 1/ تغییرات آرایش و تعداد مبدلهای پیشگرم

2/ نصب Studed tube در قسمت کنوکسیون کوره  تقطیر

3/ نصب فلاش درام

4/ نصب دوده گیر در کوره  واحد تقطیر

5/ نصب دستگاه نمک گیر

6/ نصب دودکش مستقل برای کوره سوم واحد تبدیل کاتالسیتی

7/ پروژه تصفیه فاضلاب صفتی و بهداشتی

8/ اخذ گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت Iso 9002

9/ اخذ گواهینامه بین الملی سیستم مدیریت زیست محیطی Iso 14001

پروژه های در دست اجرا:

1/ پروژه دیگهای بخار جدید شامل 2 دستگاه بویار

هر یک به ظرفیت 30 تن  در ساعت با فشار 600 پوند بر اینچ مربع

2/ پروژه تولید آب صتی(DM) به ظریفت 100 متر مکعب در ساعت

3/ سیستم جمع آوری آبهای مقطر برگشتی

4/ پروژه نصب دو دستگاه ژنواتورهای بخاری هر یک به ظرفیت 3 مگاوات

5/ پروژه استفاده از MTBE بجای تترااستیل سرب

6/ پروژه بازیافت سلاپس بدون  سرب و تزریق آن به نفت خام

تولیدات پالایشگاه:

با توجه به استقرار نظام های کنترل کیفی Iso9002  و  زیست محیطی Iso 14001  فعلاً این شرکت حداکثر روزانه25000 شبکه فراورده  نفتی را به شرح زیر تولید می کند.

A بنزین معمولی56/17

B نفت سفید54/14

C نفت گاز8/16

D گاز مایع 24/3

E نفت کوره 24/43

F سوخت و ضایعات 62/4

جدول مقایسه ای

واحد های پالایش

ظرفیت حرارتی اولیه شبکه در روز

 طرفیت بالقوه شبکه در روز

نمک گیر

30000

30000

فلاش درام

30000

30000

تقطیر در جو

15000

25000

تصفیه نفتا

2800

3400

 تبدیل کاتالیسی

2800

3400

تصفیه نفت شفید

2800

4000

 تولید گاز مایع

700

1150

 واحر مراکس

1050

2200

 

 

مخازن  شامل:                                             ظرفیت شبکه:

نفت خام                                                      400000

محصولات نفتی                                              420000

مواد غیر نفتی                                               130000    

 

 

 ظرفیت طراحی

 ظرفیت بالقوه

واحد تولید آب صنعتی                            ( مترمکعب در ساعت)

(100)+27

27

واحد تولیدبخار( تن در ساعت)

(60)+44

44

 واحد تولید برق( مگاوات در ساعت)

(6)+2/5

2/5

 

 

 

 

در دست راه اندازی (Future)

پیش گفتار:

 عظمت صنایع نفت که در زمانی کوتاه در صف  بزرگترین صنایع سنگین جهان قرار گرفته مدیون تکنولوژی پیشرفته آن است که تمام قدرت علمی و  دانش بشری قرن بیستم را به خدمت گمارده است. خصوصیت واحدهای پالایش نفت را شاید بتوان در پیچیدگی مادۀ اولیه آن به لحاظ شیمیایی و حجم زیاد مادۀ اولیه از نظر فیزیکی خلاصه کرد. همین خصوصیات تکنولوژی خاصی را برای صنایع پالایش نفت بوجود آورده که آنرا از تکنولوژی عمومی صنایع شیمیایی متمایز می سازد.

در این کتاب که تکنولوژی پالایش نفت است به اصول و پایه های که تکنولوژی صنایع پالایش برآن استوار است پرداخته است. بدون اغراق امروزه، امور جهان پیشرفته، بر پایه نفت می گردد. برای درک بهتر مسأله کافی است تصور کنیم که اگر عرضه نفت در جهان  یکباره قطع شود، چه اتفاقی می افتد. روشن است که منظور از  نفت، تنها  بنزین نیست،  گر اینکه بنزین یکی از مهمترین فراورده های نفتی است، اما نفت شامل فراورده هایی چون گازوئیل برای وسایل نقلیه سنگین، نفت گاز برای سیستم های حرارت مرکزی، نفت کوره برای استفاده در کشتی ها، نیروگاهها و کوره هزاران کارخانه  و سوخت جت برای هواپیماها نیز می شود.

انواع روغن های مورد استفاده در ماشین آلات  و قر که در ساختن  سطح جاده ها مورد مصرف دارد از جمله فراورده های نفتی محسوب می شود. از نفت همچنین هزاران فرآوردۀ دیگر ماننده پلاستیک ها ، رنگها، شوینده ها، لاستیک های مصنوعی، پارچه ،لوازم آرایشی و بهداشتی، شمع، ضد یخ،  حشره کش ها کودهای شیمیایی و مواد فراوانی که در زندگی روزمره بشر کاربرد دارد و بدست می آید. به این ترتیب نفت خام نقش بسیار مهمی در زندگی جوامع ایفا می کند. و بدون وجود آن ،تمدن امروزی، با پس رفت فاحشی روبرو می شود. با این وجود، مردم عادی کمتر به اهمیت چنین نشی آگاهند و شاید به همین دلیل است که  موقعت نفت خام و فرآورده های آن در زندگی  روزمره دست کم گرفته می شود.

میلیون ها سال پیش نفت خام چگونه درژ رخای زمین و زیر بستر دریاها تشکیل شده است؟

نفت معدنی، « پترولیوم» Petroleum خوانده می شود که از دو حکم«پترا» به معنی سنگ  و « اولیوم» به معنی روغن تشکیل شده است. پترولیوم، « ترکیبات مایع» (نفت خام)، «گاز طبیعی»  ( منابع مستقل و یا همراه نفت) و حتی مواد جامد و نیمه جامد مانند قیر می شود.

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ سه شنبه 26 دی 1396 ] [ 4:45 ] [ جمشید راد ]
[ ]

گزارش کارآموزی - امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد (گزارش کارآموزی)

دسته بندیگزارش کارآموزی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات14
حجم فایل41 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 مقدمه :

 این دوره مربوط به درس کارآموزی می باشد من این دوره را درامور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد ، برق 2  به مدت 240 ساعت گذرانده ام.

 این گزارش در سه  قسمت تهیه وتنظیم شده است.واشاره ایست به انچه دراین دوره فرا گرفته ام.

   بخش اول :شرح محل ومكان وبیولوژی شركت .

   بخش دوم :گزارشی از چگونگی سیستم حسابداری شركت .

   بخش سوم :شرح وتوصیف عملكرد اینجانب دراین دوره . 

      بیولوژی شركت:

   شركت توزیع برق یكی از شركتهای زیر مجموعه وزارت نیرو می باشد .شركت برق استان خراسان از یك قسمت ستادی وهفت امور   تشكیل شده است .این هفت امور كه از نوع شركتهای خدماتی می باشند زیر نظربخش ستادی كارمی كنند .مدیران هر امور توسط بخش ستادی انتخاب شده وزیر نظر ان شر كت كار می كنند. 

 

 هر امور تشكیل شده از :

1 - مدیریت امور

2 - معاونت امور

3 - واحد بهره ورداری

4 - واحد طرح و نظارت

5 - امور مشتركین

6 - اتفاقات

7 - امور مالی و حسابداری

8 - امور پرسنلی

9 - امور نقلیه

10 - کارپردازی

11 - بایگانی

12 - نگهبانی

هر كدام از قسمتهای 3تا7 دارای یك رییس می باشد كه كاركنان ان بخش زیر نظر رییس بخش كار می كنند .ورؤسای این بخشها نیز زیر نظر مدیر امور كار میكنند .رؤسای اكثر این قسمتها تحصیلات دانشگاهی داشته و به جزء مدیر مالی كه كارشناس حسابداری میباشدما بقی در رشته برق تحصیل كرده اند .

  كارمندان این شركت به 3 دسته تقسیم می شوند .

1)استخدامی

2)قراردادی

3)پیمانكاری

1)كارمندان استخدامی :

استخدام رسمی شركت برق می باشند .

2)كارمندان قراردادی :

به ان دسته های گفته می شود كه در هر مدت زمان معین با خود شركت برق مركزی قرارداد می بندند .اكثر كارمندان جوان جزء این دسته می باشند .

3)كارمندان پیمانكاری :

 این كارمندان از طریق قرارداد با شركتهای پیمانكاری كه با شركت برق كار می كنند معرفی می شوند .شركتهای پیمانكاری ازطریق مناقصه با یكدیگر رغابت میكنند .

این كارمندان از لحاظ رعایت ضوابط تمامی قوانین را رعایت كنند و حتی ساعات كار بیشتری را (گاها") كار میكنند .این كار مندان در همان مرحله اول توسط شركت پیمانكار بیمه می شوند در شركت توزیع (تمامی امورها)از انجا كه كارشان خدماتی است پروژه های زیادی در دامنه كاریشان دارند . به دلیل همین ازدحام كار معمولا" از شركتهای پیمانكار  دعوت به همكاری میكنند . و كارشان را از طریق مناقصه واگذاربه پیمانكاران می كنند .

در بعضی از این مناقصات شركت فقط وظیفه انجام  پروژه را دارد كه معروف به قراردادهای عملیاتی است .ولی  در بعضی دیگر پیمانكاران علاوه بر انجام عملیات بایدكالا را نیز خود تهیه كند .كه بهای این كالاها بر اساس  فهرست بهای همان سال پرداخت می شود . لاز م به ذكر است كه بهای انجام عملیات نیز بر اساس فهرست بهای عملیات همان سال پرداخت می شود .

     بخش دوم :  

   شرح  سیستم حسابداری شركت توزیع برق 2

   یكی از با اهمیت ترین و پر كارترین قسمتهای شركت بخش حسابداری می باشد كه تشكیل شده است از :

1 )مدیر امور مالی       2)حسابدارمسئول        3)حسابدار تا سیسات       4)حسابدار  درامد      5)مسئول انبار

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ سه شنبه 26 دی 1396 ] [ 4:45 ] [ جمشید راد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 صفحه بعد